Barion Pixel

Adatkezelés tájékoztató

Bevezetés

A Green Medical Trading s.r.o (továbbiakban Kft. vagy Adatkezelő), mint a www. cbdhungary.hu („Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

Kérjük, hogy a Weboldal és a webáruház használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót!

Az Adatkezelő adatai:

Green Medical Trading s.r.o

Székhely/levelezési cím: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Cégjegyzékszám: 14366193

Adószám: 14366193

Elérhetőségek: (Tel, E-mail): +420799552848, greenmedicalcz@gmail.com

Az Adatkezelő felelős a jelen Tájékoztató kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Weboldalon érhető el.

Az adatkezeléssel érintett személy nyilatkozatai

Ennek az adatvédelmi tájékoztatónak az elfogadásával, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja  alapján önkéntesen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a  Green Medical Trading s.r.o (Székhely/levelezési cím: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Adószám: 14366193)  (továbbiakban: Adatkezelő) e weboldal látogatása, vagy az Adatkezelővel történő telefonbeszélgetések során megadandó, továbbá a termékek átvételekor átadandó személyazonosító okmányon szereplő személyes adataimat a szolgáltatás megvalósítása, valamint esetlegesen piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, legfeljebb a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

A szolgáltatás megvalósításának minősül különösen, de nem kizárólagosan a termékkiválasztások kezelése, a kiválasztott termékek címzetthez történő kiszállítása, vagy azok az s.r.o székhelyén történő átadása, a pénzügyi tranzakció lebonyolítása, a számlázás, valamint a vásárlóval történő további esetleges kapcsolattartás.

Elfogadom, hogy az Adatkezelő, és/vagy az általa megbízott harmadik fél a vele történő esetleges telefonbeszélgetéseket minőségbiztosítási okokból rögzítheti.  Amennyiben a piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő adatkezeléshez hozzájárultam, elfogadom, hogy annak során az Adatkezelő számomra elektronikus hírlevelet küldjön, vagy ajánlatait/hírleveleit velem telefonon keresztül, szóban közölje.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat az Adatkezelő a jövőben  olyan további, vele együttműködő, indokolt esetben harmadik országbeli cégeknek (adatfeldolgozók és/vagy adattovábbítás címzettjei) is átadja, amelyek az előbb említett célok megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Kijelentem, hogy a megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentem Adatkezelő részére.

Adatfeldolgozók

A csomagok kiszállítását a Webshippy Magyarország Kft. (székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2. B. ép. 13., cégjegyzékszám: 01-09-282775t, mint adatfeldolgozó végzi.

Az Adatkezelő által megbízott adatfeldolgozók, munkájuk során, kötelesek a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően eljárni.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldalra látogatókat.

Az adatkezelő nyilatkozatai és az adatkezeléssel érintett személy jogai

Az adatkezeléssel érintett személy személyes adatainak megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a 1. pontban foglalt célok (továbbiakban: célok) megvalósítása érdekében használja, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.

Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személy kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben a info@cbdhungary.hu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen:Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban vagy elektronikus levélben válaszol.

Az adatkezeléssel érintett személy jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni a info@cbdhungary.hu e-mail címen vagy a következő postai címen:Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 mindegyik esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Az adatkezeléssel érintett személy a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – a info@cbdhungary.hu e-mail címén vagy postai úton a következő címen:Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2. ingyenesen, indokolás nélkül, a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatkezeléssel érintett személy ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az adatkezeléssel érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő az adatkezeléssel érintett személyt tájékoztatja a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az adatkezeléssel érintett személy továbbá bármikor dönthet úgy, hogy a S.R.O vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet.  a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulás bármikor korlátozás nélkül visszavonható a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a info@cbdhungary.hu e-mail címen, illetve az alábbi postai címre elküldött levélben: Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (a pontos személyes adatait feltüntetve). Adatkezelő a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó adatkezeléssel érintett személy adatait haladéktalanul törli a direkt marketing (hírlevél) adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban hírlevelet nem küld.

Ha a hozzájárulás visszavonása kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (hírlevél küldést) érinti, akkor Adatkezelő csak a direkt marketing nyilvántartásból törli haladéktalanul az adatkezeléssel érintett személyt, egyebekben, ha a Weboldal egyéb szolgáltatásait is igénybe veszi az adatkezeléssel érintett személy, úgy ezen szolgáltatások nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni az adatokat.

Az adatkezeléssel érintett személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a kérelmező az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az adatkezeléssel érintett személy – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Biztonságos adatkezelés

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Az adatkezeléssel érintett személy elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy az adatkezeléssel érintett személynél ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak a webboltjának üzemeltetése kapcsán.

Az Adatkezelő tehát megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Egyéb tájékoztatás különös tekintettel az oldalon elhelyezett linkekről és cookikról

A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és az az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem feltétlenül áll az Adatkezelő befolyása alatt.

Az Adatkezelő ezért a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

A weboldal egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak.

Amennyiben Ön a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, Önre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján Ön személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen I. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben

Ilyen adatok az Ön bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz Ön ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá.

Amennyiben nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem tudja használni a weboldal minden szolgáltatását.

Jogorvoslat

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@cbdhungary.hu e-mail címre, vagy a következő postai címre Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), vagy bírósághoz fordulhat

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

Záró rendelkezések

Jelen adatvédelmi Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa az érintettek értesítésével.

Green Medical Trading s.r.o

www.cbdhungary.hu üzemeltetője

menuchevron-down